Ισολογισμός εταιρικής χρήσης 01/01/12 – 31/12/12

<